Wjazd do Polski na Amerykańskim Paszporcie

Sekretariat Zarządu Granicznego

Mając na uwadze obostrzenia/nakazy, zakazy… związane z zagrożeniem pandemią COVID-19, obowiązujące w RP uprzejmie informuję, że wg  aktualnego stanu prawnego i faktycznego prawo wjazdu –  do naszego kraju, obejmuje m.in.:

Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z tym wyjaśniam, że warunkiem uzyskania zgody zarówno na wejście na pokład samolotu w USA, jak również uzyskania po przylocie do RP, zgody na wjazd na naszego kraju – jest jednoznaczne udokumentowanie swojego statusu – czyli osoby posiadającej obywatelstwo polskie. 

Status ten można potwierdzić posiadając ważny lub nieważny (nawet od wielu lat!!) polski paszport, także paszport tymczasowy, dowód osobisty, nr PESEL lub alternatywnie decyzję wojewody ws. potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

Obywatel RP w świetle przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.,U. z 2020 r. poz 347) w brzmieniu: “Art. 3. 1. Obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. 2. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki” – które nie wykluczając posiadania przez ob PL. równolegle innego obywatelstwa ustanawiają zasadę wyłączności i nadrzędności obywatelstwa polskiego w RP – tym samym obligują obywateli polskich – do posługiwania się w Polsce, w tym podczas przekraczania granicy – i to zarówno na wjazd jak również wyjazd z RP – wyłącznie polskimi dokumentami, do tego uprawniającymi!

Aby być zwolniony z obowiązku odbywania 10-dniowej kwarantanny po wjeździe do RP (aktualnie bowiem taki obowiązek będzie co do zasady osób wyjeżdżających do polski dotyczył) można skorzystać z opcji, posiadania i obowiązku przedłożenia funkcjonariuszowi SG wyniku negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 spełniającego n/w kryteria:

  • wynik testu sporządzono w języku polskim lub angielskim,
  • wynik testu jest nie starszy niż 48 godzin,
  • wynik testu jednoznacznie wskazuje, że podróżny nie jest zakażony wirusem SARS–CoV–2 (np. RT-PCR, antygenowy lub inny wykrywający wirus).

lub alternatywnie zaświadczenia o wykonaniu szczepienia ochronnego  przeciwko COVID-19 (dwoma dawkami) szczepionki, która została dopuszczona do obrotu w UE (Pfizer/ BioNTech, AstraZeneca, Moderna).

Uwaga

Obywatel RP, o ile może uzyskać zgodę na wjazd do Polski knawet na podstawie nieważnego (niejednokrotnie od wielu, wielu lat) polskiego paszportu, dowodu osobistego czy decyzji wojewody ws. potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego – to w żadnym razie nie oznacza to, że może również opuścić Polskę na podstawie tych dokumentów!!

 

Niezbędne jest (radzę taki aspekt uwzględnić w swoich planach podróży do RP!) – uzyskanie w celu opuszczenia RP – podczas pobytu w Polsce nowego, ważnego polskiego paszportu, – który w świetle polskiego prawa uprawnia obywatela RP do wyjazdu z Polski m.in. do USA.

O ile czas pobytu na to nie pozwoli, istnieje także pewna możliwość (ale z zastrzeżeniem, że każdorazowo jest to tylko i wyłącznie właściwość i decyzja polskich organów paszportowych!!) ubiegania się w sytuacjach typu “emergency” o uzyskanie w szybszej i prostszej procedurze – polskiego paszportu tymczasowego.

 

Niedopuszczalne natomiast/niezgodne z polskim prawem jest, aby osoby posiadające równolegle tu: obywatelstwo RP i USA posługiwały się podczas odprawy granicznej w RP – w takim przypadku paszportem amerykańskim!.